หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
อำพลฟู้ดส์จับมือสกว. ปั้นนักวิจัยโท-เอก สร้างทางรอดเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
วันที่ประกาศ 9 พ.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 2623 ครั้ง

            8พ.ค.2556 ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดตั้ง “ทุนวิจัยอำพลฟู้ดส์-สกว.” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคาร พญาไท เพื่อเป็นการสนับสนุนและต่อยอดงานด้านการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยบนเวทีโลก

            ผ้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศ เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้เสนอแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บริษัท อำพลฟู้ดส์ ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีการทำงานวิจัยมากขึ้น จึงหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างงานวิจยและบุคลากรวิจัยที่ตรงกับความต้องการ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ รศ. ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข รองผู้อำนวยการ พวอ. กล่าวว่า “พวอ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรทางการวิจัยแก่อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าได้คนเก่งระดับหัวกะทิเข้ามาทำวิจัย”

            ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย มีนโยบายมุ่งหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อต่อยอดงานวิจัยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้ และได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัยในระดับปริญญาโทปีละ 10 ทุน ทุนละ 3 แสนบาท และระดับปริญญาเอกปีละ 5 ทุน ทุนละ 1.72 ล้านบาท ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการเป็นผู้นำตลาดอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันกระแสออร์แกนิกมากำลังมาแรงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ บริษัทจำเป็นต้องต่อยอดสินค้าอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่น่าเป็นห่วงว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางแต่มีแนวโน้มจะลงดลงเพราะการสนับสนุนทุนวิจัยของภาครัฐมีน้อยมาก อำพลฟู้ดส์ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 1 ของยอดขาย จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในส่วนนี้อย่างเต็มที่ และหวังว่างานวิจัยที่ได้จะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงผลงานตีพิมพ์เท่านั้น
           
            “อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องสร้างสมดุลระหว่างองค์กรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลกำไรที่ได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อยู่เหนือคู่แข่ง ไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกแต่เป็นทางรอดขององค์กรและประเทศด้วย”

            ทั้งนี้ อำพลฟู้ดส์จะเป็นผู้กำหนดหัวข้อการวิจัยร่วมกับผู้ทำวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งรับรองหัวข้อเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก สกว. แก่ผู้สนใจ เพื่อพัฒนากระบวนการนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ของอำพลฟู้ดส์ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่อำพลฟู้ดส์ โทร. 0 26223434 หรือ โครงการ พวอ. สกว. โทร. 0 2278 8226, 0 2278 8200 ต่อ 8353

 

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 09-05-2556

 

1 ผู้บริหารสกว.และอำพลฟู้ดส์ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

2 ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผอ.สกว.กล่าวถึงวัตถุประสงค์และบทบาทของโครงการพวอ.

 

 

3 รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข รองผอ.พวอ. กล่าวถึงการดำเนินงานของทุน พวอ.

 

 

4 สองผุ้บริหารจับมือหลังลงนาม

 

 

5 ตัวอย่างสินค้าของอำพลฟู้ดส

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th