หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
พวอ. จัดสัมมนาเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ 28 พ.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 2539 ครั้ง


ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คิดค้น ผู้ลงทุน และอุตสาหกรรม (Inventor Investor Industry Connections) ภายใต้งาน SUBCON Thailand 2013 หรืองานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประจำปี 2556 เพื่อให้เป็นเวทีพบปะระหว่างนักคิด นักลงทุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการสร้างความร่วมมือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

  ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้คิดค้น และผู้ลงทุน ที่เชี่ยวชาญมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีการบรรยายและเสวนาเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัยของประเทศไทย และการเสวนาเรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการลงทุน

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ พวอ. ประธานเปิดงาน กล่าวว่า อุตสาหกรรมไทยปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในอัตราส่วนที่น้อย เนื่องด้วยเป็นงานที่ต้องลงทุนสูง รวมทั้งขาดแคลนซึ่งความสามารถและบุคลากรที่ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยโดยตรง เช่น สถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่รู้โจทย์วิจัยหรือความต้องการที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรม ณ จุดนี้จะเห็นว่า ประเทศไทยเราขาดกลไกเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพของการขับเคลื่อนประเทศให้มีสัดส่วนของการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 1 - 2 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วนั้น จึงต้องมีกลไกสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในเรื่องเงิน บุคลากรด้านการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ การที่รัฐคิดโจทย์วิจัยขึ้นมาและรัฐทำวิจัย การที่เอกชนคิดและเอกชนทำ การที่รัฐคิดและเอกชนทำ และการที่เอกชนคิดและรัฐทำ ซึ่งโครงการ พวอ. จะเข้าข่ายการทำวิจัยในรูปแบบบสุดท้ายคือ การที่เอกชนคิดโจทย์วิจัยขึ้นมาหรือสะท้อนความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ พวอ. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ มาดำเนินงานวิจัย ซึ่งผลงานที่ได้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง
 
 คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จากซ้ายไปขวา คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี จากบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล จากสภาอุตสาหกรรม รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ จาก มจธ
 
 
ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ จากสำนักงานพัฒนาิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมบรรยายและเสวนาเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัยของประเทศไทย
 
 
ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมบรรยายและเสวนาเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัยของประเทศไทย
 
 
บรรยากาศในห้องสัมมนา Inventor Investor Industry Connection ณ ห้อง MR211 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
 
 
รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข รองผู้อำนวยการโครงการ พวอ. กล่าวแนะนำโครงการ พวอ.
 
 
ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ พวอ. ประธานเปิดงาน
 
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th