หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ประกาศ 5 ส.ค. 2556 , เปิดอ่า่น 1590 ครั้ง

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ริเริ่มงานวิจัยรูปแบบใหม่ ที่เน้นความสำคัญของบริบทพื้นที่จังหวัด ภายใต้ชื่อ ABC Area – Based Collaborative Research หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้น ซึ่งจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมาย และในปีนี้ สกว. กำหนดให้มีการจัดงาน ABC สัญจรขึ้นที่จังหวัดระยอง โดยได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง “ระยองสู่เมืองสีเขียว” 22 สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ดำเนินการภายใต้ สกว. ซึ่งสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “วิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว - Green R&D for Green Industry” ห้องย่อยที่ 1 ในงาน ABC สัญจรระยอง “ระยองสู่เมืองสีเขียว” วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง

ทั้งนี้ โครงการ พวอ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยส่งแบบตอบรับ (ตามเอกสารดาวน์โหลด) มายังโครงการ พวอ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. e-mail: trfrri@trf.or.th หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- แบบตอรรับผู้เข้าร่วม งานห้องย่อย พวอ.

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th