หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. หรือ TRF IP Expo
วันที่ประกาศ 20 ก.ย. 2556 , เปิดอ่า่น 3011 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. หรือ TRF IP Expo 2013 เชื่อมโยงนักวิจัยและผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า พันคน

                ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า
“ทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากนวัตกรรม การมีนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกหรือนวัตกรรมที่ต่อยอด ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสภาวะการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงในปัจจุบัน บริษัทที่สร้างนวัตกรรมจึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น บริษัทที่มีขนาดเล็กลงมาพบว่ามีแรงกดดันในการสร้างนวัตกรรมเช่นกัน โดยการสร้างนวัตกรรมช่วยก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การค้าขายสินค้าเป็นไปได้ด้วยดี แข่งขันได้ในตลาดไทยและตลาดโลก อย่างไรก็ดี การสร้างนวัตกรรมรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การยอมรับความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างนวัตกรรม แต่สำหรับองค์กรหรือบริษัทขนาดกลางและเล็ก การมีตัวช่วยจัดการความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นเรื่องจำเป็น”

 

                ภายในงานนอกจากจะมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวนกว่า 100 รายการจาก 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแล้ว ยังมีการบบรยายและการเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยวิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น  บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  Crafitti Consulting Private Limited  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย  มาแสดงวิสัยทัศน์ที่มีต่องานวิจัยและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับต่างชาติได้

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

 

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 

 

 

 

ปาฐกถาเรื่อง “Inventing using patents” โดย Mr. Navneet Bhushan, Co-Crafter, Founder Director, Crafitti Consulting Pvt Ltd., India บรรยายภาษาไทยโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 

 

 

ปาฐกถาเรื่อง “EURAXESS Links ASEAN Supporting Research Collaboration between Europe and Southeast Asia”

โดย Mr. Simon Grimley, Regional Representative, EURAXESS Links ASEAN

 

   

ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกว. ร่วมถ่ายภาพหมู่ พร้อมเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.”

จากซ้าย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์, ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ, ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ,            รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข และศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

 

 

 

การบรรยายเรื่อง “Start-Up Chile program : Opportunities and Challenges” โดย Mr.Jaime Rivera G. จาก Trade Commissioner & Coordinator of ASEAN Markets Commercial Department-ProChile-Embassy of Chile in Thailand

 

 

  

บรรยายเรื่อง “นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน Start up/Spin Off ในประเทศไทย”

โดย ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 

 

 

บรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ SCG : ความท้าทายของ Start Up/Spin Off”

โดยบุตรา บุญเลี้ยงและคุณวิกรานต์ ดวงมณี จาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 

 

 

การเสวนาเรื่อง นับ 1 ในนิคมวิจัย สร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่ในเวทีโลก

โดยคุณประพันธ์ วิไลเลิศ (บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ (บริษัท คีนน์ จำกัด) และ  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

  

บรรยายเสวนาในหัวข้อ Universities+WD Win-Win Collaboration

โดย นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้บริหารจากบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

บรรยายในหัวข้อ “เบทาโกรกับการทำงานวิจัยและพัฒนา-คาดหวังอะไรจากภาคมหาวิทยาลัย”

 โดย ดร.มงคล เวสารัชเวศย์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 

 

 

 

เสวนาในหัวข้อ University-Industry Likage: UIL-Themissing link of research and technology development in Thailand

 โดย น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิพูล และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th