หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
Global Education Dialogues: Co-innovation for social and economic growth 13 – 14 February 2014, Pullman Phuket Arcadia, Phuket Thailand
วันที่ประกาศ 18 ก.พ. 2557 , เปิดอ่า่น 2221 ครั้ง

Global Education Dialogues: Co-innovation for social and economic growth

13 – 14 February 2014, Pullman Phuket Arcadia, Phuket Thailand

 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมร่วมเพื่อสังคมและความเติบโตทางเศรษฐกิจ” ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาการศึกษานานาชาติ (ภาคพื้นเอเชียตะวันออก) เพื่อขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน อาร์คาเดีย ภูเก็ต ประเทศไทย

 

การเสวนานี้มุ่งเน้นการเปิดโอกาสและเพิ่มความท้าทายในการใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้วิธีการหาความร่วมจากทั้งสามฝ่าย (Triple Helix) และร่วมหาคำตอบว่าจะนำงานวิจัยทางการศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และรัฐบาลได้อย่างไร นอกจากนี้ การเสวนายังตระหนักถึงช่องทางที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะนำเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อต่อยอดศักยภาพทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และความเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์คือแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสังคมที่มีความสามารถในการกระตุ้นและพัฒนาทักษะดังกล่าว ดังนั้นในการเสวนาครั้งนี้เราจึงเลือกแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าการทา งานร่วมกัน จะสามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสอันมั่นคงให้กับสังคมในอนาคต ด้วยแนวความคิดนี้เรามีความยินดีที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสหราชอาณาจักรเอเชียตะวันออกและประเทศไทยในการร่วมกันอภิปรายและเสวนาหาแนวทางในการทา งานร่วมกันทุกภาคส่วนเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่บริติช เคานซิลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันในการจัดการเสวนาที่สำคัญครั้งนี้” คุณคริส กิบสันกล่าว

 

ทั้งนี้คณะผู้เสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ริชาร์ด บีส์ ดาวีส์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวอนซี นายเทอร์รี่ โพลลาร์ดจาก ISIS Innovation มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ดร.ยอง เชีย เฮง คณบดีแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน และศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

 

ภายในงาน ประเทศไทยได้รับเกียรติจากนักวางแผนนโยบาย นักวิชาการ และภาคธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออก และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมสร้างแม่แบบใหม่สำหรับการพัฒนาการศึกษาของโลก การประชุมเสวนานี้นับว่าเป็นเวทีการระดมสมองระดับนานาชาติเพื่อเผชิญความท้าทายและโอกาสในอนาคตของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

 

“ในเวทีนี้จะมีการยกตัวอย่างและแบ่งปันเรื่องราวความสา เร็จ ความรู้และประสบการณ์ในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะทา ให้เกิดความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะนา ไปสู่เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาคมอาเซียน” ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าว

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Apichart Vanavichit, Rice Science Center, Kasetsart University and Dr.Rutjawate Taharnklaew, R&D Director, Assistant Vice President, Betragro Group

 

 

 

 

 Assoc. Prof. Parichat Hongsprabhas, Assistant Thailand Research Fund for International Research Network

 

 

 

 

Asst.Prof.Vudhipong Techadamrongsin-Deputy Director of The Thailand Research Fund.

 

 

 

 

Caroline Chipperfield,  Prof. Richard B Davies, Mr. Mitree Intusut, Mr. Chris Gibson, Asst.Prof.Vudhipong Techadamrongsin and Prof. Dr. Chachanat  Thebtaranonth  

 

 

 

 

 

Dr. Poomporn Thamsatitdej, College of Innovation, Thammasat University

 

 

 

 

Dr. Yong-Chie Heng, Dean, Office of Research and Development, National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

 

 

 

 

Mr. Chris Gibson, Country Director, British Council Thailand

 

 

 

 

Mr. Mitree Intusut, Phuket Provincial Governor

 

 

 

 

Mr. Terry Pollard, Associate Consultant, Isis Innovation, Oxford University and Dr. John Roberts, Chairman KURail - Kasetsart University Bangkok, Director Asian Region NewRail - Newcastle University 

 

 

 

 

Prof. Dr. Amaret Bhumiratana, Director of Royal Golden Jubilee, Thailand Research Fund

 

 

 

 

Prof. Dr. Chachanat  Thebtaranonth, Senior Advisor, RRi-Building platforms and creating mechanisms to drive triple helix in ASIA context 

 

 

 

 

Prof. Dr. Patarapong Intarakumnerd- National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

 

 

 

 

Prof. Richard B Davies, Vice- Chancellor, Swansea University-Keynote  Triple Helix Challenges and Opportunities for UK 

 

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th