หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
โครงการ พวอ. ระดับปริญญาโท ประกาศรับโจทย์จากผู้ประกอบการ
วันที่ประกาศ 9 ม.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 2863 ครั้ง

โครงการ พวอ. ระดับปริญญาโท ประกาศรับโจทย์จากผู้ประกอบการ

 

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการนักวิจัยร่วมแก้ปัญหาของกระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โปรดเสนอโจทย์วิจัยให้สำนักประสานงานฯ ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง หรือทางอีเมล์ ทั้งนี้โจทย์วิจัยควรแสดงปัญหา ความต้องการ และวัตถุประสงค์โดยสังเขป สำนักประสานงานฯ จะได้ประกาศทางเว็บไซต์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อหารือกับท่านโดยตรงและส่งข้อเสนอโครงการสมัครขอรับทุน ซึ่งหากข้อเสนอโครงการผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทฯ จะต้องร่วมสนับสนุนเงินสดไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท และ in kind (เช่น สนับสนุนสารเคมี การอนุญาตให้นักวิจัยใช้เครื่องมือ ฯลฯ) ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

 

 กรุณาส่งโจทย์วิจัยภายใน วันที่ 30 มกราคม 2558 ที่

 รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

 สำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประสานงาน พวอ. ป.โท (คนละส่วนกับ ป.เอก)

โทรศัพท์ 0-2326-4424 , 0-2329-8359, 086-448-4026-7

โทรสาร 0-2326-4424

http://rrimag.org/?p=400

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th