เอกสารสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการ ระดับปริญญาโท

ทุนผู้ช่วยวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท

เอกสารสำหรับส่งรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน

เอกสารปิดโครงการ

เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการ ระดับปริญญาเอก

ทุนผู้ช่วยวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก

คู่มือสำหรับผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่ออุตสาหกรรม

เอกสารสำหรับส่งรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน

เอกสารสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารปิดโครงการ

เอกสารอื่นๆ   

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th