เอกสารสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม

การรายงานผลงานดำเนินการและแบบฟอร์มอื่นๆ

เอกสารสมัครทุน IRF

เอกสารสมัครทุน IRF ภายใต้โครงการ Talent Mobility

รายงานผลการดำเนินการและแบบฟอร์มอื่นๆ

   

 
   
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th