หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม SuRF
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ทุน ป.โท, ป.เอก
ดาวน์โหลด ทุน SurF, IRF, RISE
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 2/2561
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 2/2561

 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1 / 2561)
ประกาศการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1 / 2561)

 
การประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ป.เอก รอบ 1/60
ตามที่ โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1/2560) ในวันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 59

 
การประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ป.โท รอบ 1/60
ตามที่ โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1/2560) ในวันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 59

 
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบ 1/2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 )
ทุน IRF จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด

 
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)รอบ 1/2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 )
ทุน SuRF เป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วมสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

 
ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก รอบ 1/60 (1 พ.ย. 59 - 15 พ.ย. 59)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบ 1/2560

 
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560
The Royal Academy of Engineering แห่ง สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialization)

 
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ป.โท และ ป.เอก รอบ 2/59
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2/2559

 
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโปรแกรม IAPP รอบที่ 1/2016
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโปรแกรม IAPP รอบที่ 1/2016

 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก

 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

 
ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม Industry – Academia Partnership (IAPP)
พวอ. ร่วมกับ the Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุนในโปรแกรม Industry – Academia Partnership(IAPP)

 
ประกาศ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการรับทุน พวอ.
โครงการ พวอ. ขอประกาศข้อกำหนดการขออนุมัติขยายเวลารับทุน พวอ.

 
ประกาศ ผลการพิจารณาทุน Newton Fund 2015
รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการ PhD Placement for Scholars และ PhD Placement for Supervisors 2015/16

 
ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559

 
ประกาศ การรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (รอบ 1/2559)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบ 1/2559

 
ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559

 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดในไฟล์แนบ

 
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558
ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 47 กิจกรรม
หน้า : 1 / 3
ไปยังหน้า :
| |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th