หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ป.โท และ ป.เอก รอบ 2/59
วันที่ประกาศ 21 มิ.ย. 2559 , เปิดอ่า่น 2329 ครั้ง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ป.โท และ ป.เอก รอบ 2/59

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2/2559) ในวันที่ 1 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2559

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ป.โท และ ป.เอก

ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาขอรับทุน ตามเอกสารดาวน์โหลด ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ

พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน

โดย ป.โท ส่งข้อเสนอโครงการที่ http://rrimsd.trf.or.th
และ ป.เอก ส่งข้อเสนอโครงการที่ http://rriphd.trf.or.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2559 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ป.โท และ ป.เอก รอบ 2/59

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th