หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560
วันที่ประกาศ 23 ก.ย. 2559 , เปิดอ่า่น 1020 ครั้ง

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2560

ภายใต้ความร่วมมือโครงการ

Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund

หมดเขตรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)         ได้ร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering แห่ง สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialization) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme”  

โดยสำหรับปี 2560 สกว. จะให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยจำนวน 15 คน เพื่อเข้ารับการอมรมเชิงปฏิบัติการในไทยเป็นเวลา 7 วัน  และจะคัดเลือกนักวิจัยที่ผ่านการอบรมฯ ในไทยแล้ว จำนวน 7 คน เป็นผู้รับทุน LIF เพื่อรับการอบรมฯ  ที่สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 10 วัน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมัคร

¦ ต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ

¦ ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ

¦ ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

¦ ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=424 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

น.ส. ณภาภัช  จันทร์อุดม  Tel: 0-2278-8280 Email: trfirn@trf.or.th

น.ส. ฐิติมา  พิกุลทอง        Tel: 0-2278-8245 Email: thitima@trf.or.th

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
-

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th