หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
การประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ป.เอก รอบ 1/60
วันที่ประกาศ 7 ธ.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 2119 ครั้ง

การประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ป.เอก รอบ 1/60

 

ตามที่ โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1/2560) ในวันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 59 บัดนี้โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ใน “ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2560”

 

ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเอกสารตาม "รายการตรวจสอบเอกสาร-ส่วนข้อเสนอโครงการ" มาในระบบออนไลน์ที่ http://rriphd.trf.or.th  ให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 โดยรายการตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th  à ดาวน์โหลด (ยังไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์)

 

การส่งข้อเสนอโครงการและรายชื่อนักศึกษา (วันที่ 7 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60)

          1.         อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในข้อ 1 (จะประกาศให้ทราบ) โปรดประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ และจัดเตรียมเอกสารตามรายการตรวจสอบเอกสาร (check list) ส่วนข้อเสนอโครงการ ให้ครบถ้วน

          2.         โปรดศึกษา “ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและชื่อนักศึกษาในระบบออนไลน์” โดยละเอียดที่ http://rri.trf.or.th à ดาวน์โหลด à ทุนปริญญาโท-เอก à ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ.

          3.         แนบไฟล์เอกสาร (pdf ไฟล์) ตามรายการตรวจสอบเอกสาร (check list) ส่วนข้อเสนอโครงการ ให้ครบถ้วนเพื่อใช้สำหรับการประเมิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยังไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์)

          4.         ส่งรายชื่อนักศึกษาในระบบออนไลน์และแนบไฟล์ตามรายการตรวจสอบเอกสาร-สำหรับนักศึกษา ส่วนที่ 1 (ถ้ามีนักศึกษาแล้ว หากยังไม่มีสามารถดำเนินการภายหลังได้)

          5.         ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินโครงการที่พบว่ากรอกข้อมูล/ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือ ส่งเอกสารมาในระบบออนไลน์ไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

          6.         หากท่านเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือรายละเอียดอื่นๆ ในภายหลังโดยไม่แจ้งให้ทราบ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว อาจทำให้ข้อมูลสำหรับส่งประเมินเกิดความผิดพลาดได้

 

          หมายเหตุ:

·       โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาให้ถูกต้อง โดย

          ป.เอก ดำเนินการที่  http://rriphd.trf.or.th

          ป.โท http://rrimsd.trf.or.th
ป.เอก
http://rriphd.trf.or.th  ป.โท  ดำเนินการที่  http://rrimsd.trf.or.th

·       โปรดติดตามประกาศผล และข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

·       กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ป.เอก ปี 60 รอบ 1

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th