หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558
วันที่ประกาศ 27 พ.ค. 2558 , เปิดอ่า่น 1645 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558

ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2/2558) ในวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2558

บัดนี้โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาขอรับทุน ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน รวมไปถึงเอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th/

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2558 รอบ 2

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th