หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ประกาศ 3 พ.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 4080 ครั้ง

ประกาศ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัย

และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

 

          เนื่องด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครทุนภายใต้การดูแลของโครงการ พวอ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 นี้ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท

1.1   การรับสมัครทุน: จากเดิมสมัครที่ http://rrimag.org เปลี่ยนเป็น http://rrimsd.trf.or.th

1.2   การติดต่อประสานงาน: สำหรับการสมัครรับทุน ตลอดจนการติดตามโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21

ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2278-8226 โทรสาร : 0-2298-0452 อีเมล์ : trfrri@trf.or.th

1.3   โครงการที่ทำสัญญาก่อนปีงบประมาณ 2559 (ผู้ที่มีรหัสสัญญา MSD56IXXXX ถึง MSD58IXXXX) ยังคงติดต่อประสานงานและดำเนินการอื่นๆ เช่น การส่งรายงานความก้าวหน้า การปิดโครงการ การเบิกจ่ายเงิน ได้ที่สำนักประสานงานเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (โทร: 0-2326-4423, 0-2326-4424)

           2. ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก - เปลี่ยนแปลงการรับสมัครทุนจากเดิมสมัครที่       http://rri2.trf.or.th                   เปลี่ยนเป็น http://rriphd.trf.or.th

          3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) - เปลี่ยนแปลงการรับสมัครทุนจากเดิมสมัครที่

             http://rri2.trf.or.th เปลี่ยนเป็น http://rrisurf.trf.or.th

 

          ทั้งนี้ โปรดติดตามกำหนดการและข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครทุนได้ที่ http://rri.trf.or.th และ https://www.facebook.com/rri.trf หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์: 0-2278-8226, 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ อีเมล์: trfrri@trf.or.th

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร.pdf

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th