หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ การรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (รอบ 1/2559)
วันที่ประกาศ 3 พ.ย. 2558 , เปิดอ่า่น 1076 ครั้ง

ประกาศ การรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (รอบ 1/2559)

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)  รอบ 1/2559  ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59 นักวิจัยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

รายละเอียดทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industries, SuRF)

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

 

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

 

รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วมสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย(1) เป็นต้น

หมายเหตุ (1) หมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าจ้างสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 30% ของงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมหมวดครุภัณฑ์และค่าบำรุงสถาบัน)

 

ปฏิทินการดำเนินงานทุน SuRF (รอบ 1/2559)

            1 ธ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59      เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

            1 ก.พ. 59 - 31 มี.ค 59      ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

            1 พ.ค. 59 - 15 มิ.ย. 59      นำเสนอโครงการวิจัยโดยนักวิจัยและผู้ประกอบการ

          หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศการทุนเสริมสร้างงานวิจัย 2559.pdf

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th