หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม Industry – Academia Partnership (IAPP)
วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 988 ครั้ง

 

 

 

Industry – Academia Partnership Programme 

หมดเขตรับสมัคร 25 มกราคม 2559

ที่มาและวัตถุประสงค์

ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ. ร่วมกับ the Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุนในโปรแกรม Industry – Academia Partnership(IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund(Newton Fund)      โดยโปรแกรม IAPP มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดผลด้านการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับทุนจะต้องถูกพัฒนาโดยนักวิจัยที่สังกัดของมหาวิทยาลัยไทย ร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไทยและในสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือภาคภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

 

ลักษณะกิจกรรม

ตัวอย่างลักษณะกิจกรรมที่สามารถของงบประมาณสนับสนุน เช่น

รูปแบบที่ 1: การฝึกอบรมสำหรับนักการศึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับวิธีการสอนรูปแบบใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ

รูปแบบที่ 2: การฝึกอบรมวิธีการวิจัยโครงการเชิงอุตสาหกรรม

รูปแบบที่ 3: โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและสหราชอาณาจักร

รูปแบบที่ 4: การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรมของนักศึกษา

รูปแบบที่ 5: การขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่ระดับ World Class

รูปแบบที่ 6: การฝึกอบรมและดูงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ณ สหราชอาณาจักรของนักวิจัยไทยเป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน

รูปแบบที่ 7: กิจกรรมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมไทย กับมหาวิทยาลัยและหรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

รูปแบบที่ 8: การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีใหม่

 

การสนับสนุนด้านเงินทุน

ทุนดำเนินโครงการเป็นจำนวน GBP ?1,000 - 50,000/ โครงการสำหรับการดำเนินงานไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศและสหราชอาณาจักร เป็นต้น

 

ผู้สนในสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากลิงค์

http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สกว.

            คุณกุลวดี  จิรชัยธร           อีเมล์: kulwadee@trf.or.th            โทรศัพท์: 0-2278-8200 ต่อ 8369

            คุณกุนทินี  สมบูรณ์ยิ่ง       อีเมล์: kuntinee@trf.or.th โทรศัพท์: 0-2278-8264

 

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

            คุณพิจารณา  สมัครการ      อีเมล์: pijarana.samukkan@fco.gov.uk

 

Royal Academy of Engineering

Mr. Shaarad Sharma  อีเมล์:shaarad.sharma@raeng.org.uk 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- รายละเอียดโครงการ IAPP

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th