หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ประกาศ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาการรับทุน พวอ.
วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 1938 ครั้ง

 

RRI-Logo     TRF-Logo-tran

            ตามที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในช่วง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 รวมแล้วมากกว่า 500 โครงการ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีโครงการบางส่วนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ได้ระบุในสัญญาแต่ไม่สามารถทำการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว

            ด้วยเหตุนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอยู่ในสถานะ “โครงการล่าช้า” และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป จึงใคร่ขอประกาศข้อกำหนดการขออนุมัติขยายเวลารับทุน พวอ. ดังนี้

1.     กรณีไม่สามารถทำการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน ข้อ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุผลให้โครงการ พวอ. ทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ โครงการ พวอ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ตามแต่เหตุผลอันสมควร โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันที่กำหนดส่งผลงาน         

2.     การขยายระยะเวลาในการรับทุน พวอ. นั้น สามารถทำได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่สามารถปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 แล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อปิดโครงการ โดยโครงการ พวอ. จะจัดทำหนังสือแนบไปพร้อมกับจดหมายแจ้งปิดโครงการ

 

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2559

 

                                                                                    

 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
- ประกาศการขยายระยะเวลา

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th