หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)รอบ 1/2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 )
วันที่ประกาศ 14 ต.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 1983 ครั้ง
 

ประกาศ การรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF (รอบ 1/60)

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)  รอบ 1/2560  ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 นักวิจัยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

รายละเอียดทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industries, SuRF)

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

 

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

 

รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วมสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

 

รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (โปรดใช้แบบฟอร์มใหม่ล่าสุด)

o   ข้อเสนอโครงการ (J1)

o   ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (J2) 

o   รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ (J3)       

o   ข้อมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ (J4)   

o   หนังสือแสดงความร่วมมือและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (J5)   

o   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  (J6)   

o   CD ที่มีข้อมูลตามรายละเอียดด้านบนจำนวน 1 แผ่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนได้ที่

http://rri.trf.or.th à ดาวน์โหลด à ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

 

 


 

          กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

1 ก.พ. 60 – 31 มี.ค. 60

ประเมินข้อเสนอโครงการ

1 เม.ย. 60 – 31 พ.ค. 60

นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

                    หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนและ กำหนดการต่างๆ ได้ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226

อีเมล : trfrri@trf.or.th  เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_14102016102815.pdf 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th