หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบ 1/2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 )
วันที่ประกาศ 14 ต.ค. 2559 , เปิดอ่า่น 2366 ครั้ง
 

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - IRF (รอบ 1/60)

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

 

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

 

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

1.       ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.

2.       นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน

3.       นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด

4.       ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

 

ระยะเวลาโครงการ

ให้ทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ตามสกว. โดยพวอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุน หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกับผู้ประกอบการไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัยโดยไม่ผ่านการเห็นชอบร่วมกัน โดยมีการประเมินเป็นรายปีโดย พวอ. และผู้ประกอบการ

 

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

1.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

2.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

 

หมายเหตุ:     นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของสกว.)

 

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

1.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.th à ดาวน์โหลด à ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

2.       อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3.       ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโสเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามรายการตรวจสอบเอกสาร มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rriirf.trf.or.th  และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่โครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด

 

          กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

1 ก.พ. 60 – 31 มี.ค. 60

ประเมินข้อเสนอโครงการ

1 เม.ย. 60 – 31 พ.ค. 60

นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

                    หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนและ กำหนดการต่างๆ ได้ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226

อีเมล : trfrri@trf.or.th  เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th  หรือ https://www.facebook.com/trfrri

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_14102016102938.pdf 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th