หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม SuRF
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ทุน ป.โท, ป.เอก
ดาวน์โหลด ทุน SurF, IRF, RISE
ติดต่อสอบถาม
 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1 / 2561)
วันที่ประกาศ 17 ม.ค. 2561 , เปิดอ่า่น 508 ครั้ง
 

ทุนระดับปริญญาโท

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

ประกาศการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1 / 2561)

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการ แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้าง ผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาใน ภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ระดับปริญญาโท

ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโท โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาโท

ทุน พวอ. ปริญญาโท เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 502,000 - 600,000 บาท สำหรับการศึกษาวิจัยไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลการติดต่อโครงการ

ที่อยู่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail trfrri@trf.or.th
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226

การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรมและงบประมาณ

การร่วมให้ทุนของภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทกับโครงการ พวอ. ได้ 2 รูปแบบ คือ

 • รูปแบบที่ 1 ร่วมสนับสนุนบางส่วน สามารถเลือกสนับสนุนบางส่วน (โดยไปเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการวิจัย)
 • รูปแบบที่ 2 ภาคอุตสาหกรรมร่วมสนับสนุน จำนวนเงิน 50% ของงบประมาณ

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ

รายละเอียด แบบที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม ร่วมทุนบางส่วน แบบที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม ร่วมทุน 50% ของงบประมาณ
ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  สกว. เป็นเจ้าของสิทธิ  สกว. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
การต่อยอดงานวิจัย  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ต้องจ่ายค่าอนุญาตใช้สิทธิแบบ non-exclusive และจำกัดเวลา โดยจะได้รับพิจารณาให้สิทธิเป็นรายแรก ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ตกลงผลประโยชน์เป็นรายกรณีไป
การขอถือครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว สามารถเจรจาได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป จ่ายค่าชดเชย 2 เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุนเพื่อได้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : การร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยทั้ง 2 รูปแบบ ต้องจ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) เท่านั้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน พวอ. ระดับปริญญาโท

 1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • 1.1 โครงการโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการตอบ อาจเป็นการพัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยต้องมีความลึกซึ้งเหมาะสมที่จะเป็นงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
  • 1.2 วัตถุประสงค์ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ
  • 1.3 ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการวิจัย และแผนการทางานที่มีความเหมาะสม
  • 1.4 ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
  • 1.5 ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษาที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จ
  • 1.6 ศักยภาพที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  • 1.7 ศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  • 1.8 ไม่เป็นโครงการที่ได้รับทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑ์ของ สกว.
  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรม (R2.1 - R2.3 หรือ R3.1 - R3.3)
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • 2.1 พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • 2.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน
  • 2.3 มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ
  • 2.4 ถ้าเคยได้ทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี
  • 2.5 มีประสบการณ์ทำวิจัยที่ได้ผลดี เช่น ได้รับสิทธิบัตร หรือมีการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ
  • 2.6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแลทุน พวอ. ปริญญาโทได้ไม่เกิน 3 โครงการ
  • 2.7 สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักศึกษาในการส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน และผลงานอื่นๆ จนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
  • 2.8 สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
 3. คุณสมบัติของนักศึกษา พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • 3.1 มีอายุไม่เกิน 40 ปี และ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • 3.2 ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ.
  • 3.3 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
  • 3.4 ถ้ามีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม จะได้รับความสำคัญในการพิจารณา
  • 3.5 ไม่เป็นผู้ที่รับทุนทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑ์ของ สกว.
  • 3.6 สามารถรับผิดชอบการศึกษาวิจัยจนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ระดับปริญญาโท

 1. งานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาโทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา หลัก ผู้แทนจากอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
 3. นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ และ/หรือ มีการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ/หรือมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ/หรือ และ/ หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุม (proceedings)
 4. ในกรณีที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ผลงานได้ เนื่องจากข้อจากัดจากอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ปริญญาโทต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพที่กาหนดโดย สกว.
 5. หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาจนสาเร็จการศึกษาและไม่มีผลงานที่อุตสาหกรรมจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร นักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการวิจัย

เงื่อนไขหลังจบการศึกษา

 1. เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกมัดในการทางานชดใช้ทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักวิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรม
 2. นักศึกษาต้องทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามนี้จะต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของทุนที่ได้รับไป

วิธีการสมัครขอทุน พวอ. ระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผลดำเนินการ)

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์
 2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

1. ขั้นตอนการยืนยันการสมัครในระบบออนไลน์

 • 1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลคุณสมบัติได้ที่ http://rrimsd.trf.or.th โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลของท่าน (สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลได้จนกว่าจะยืนยันการสมัคร)
 • 1.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปที่ตรวจสอบข้อมูลการสมัครแล้ว “สร้างเอกสารการสมัคร (ปุ่มสีฟ้า)” และไปที่ “ขั้นตอนต่อไป” เพื่อเข้าสู่การยืนยันการสมัครทุน
 • 1.3 กรอกข้อมูลในหน้าการยืนยันการสมัครให้ครบถ้วนโดยเฉพาะส่วนที่มี (*) แล้วคลิกปุ่มสีแดง “ยืนยันการสมัคร” ระบบจะสร้าง Document Code แสดงว่าท่านได้อยู่ในระบบการสมัครแล้ว
 • 1.4 พิมพ์เอกสารการสมัคร (CV file) ลงลายมือชื่อแล้วส่งไปรษณีย์มาที่

  โครงการ พวอ. (สมัครอาจารย์ทุน (ป.โท หรือ ป.เอก) รอบ (ดูตามประกาศ))
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  หมายเหตุ :

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยสมัครแล้ว ต้อง “ยืนยันการสมัคร” ทุกรอบการสมัคร
  2. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มี Document Code และเมื่อได้รับเอกสารการสมัครที่ลงนามแล้วเท่านั้น

2. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและรายชื่อนักศึกษา

 • 2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโปรดประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ และ จัดเตรียมเอกสารตามรายการตรวจสอบเอกสาร (check list) ให้ครบถ้วน (ยกเว้นส่วนนักศึกษาหากท่านยังไม่มี ในขณะนี้)
 • 2.2 โปรดศึกษา “ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและชื่อนักศึกษาในระ บบออนไลน์” โดยละเอียดที่ http://rri.trf.or.th --> ดาวน์โหลด --> ทุน พวอ.ปริญญาโท-เอก --> ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและชื่อ นักศึกษาเพื่อขอรับทุน พวอ.
 • 2.3 ไปที่ http://rrimsd.trf.or.th เพื่อส่งข้อเสนอโครงการโดยกดที่ “ส่ง/แก้ไขข้อเสนอโครงการ” กด “เพิ่มข้อเสนอ โครงการ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • 2.4 แนบไฟล์เอกสาร (แนบได้เฉพาะ pdf ไฟล์) ตามรายการตรวจสอบเอกสาร (check list) ให้ครบถ้วนเพื่อใช้สำหรับ การประเมิน จากนั้นกรอกรายชื่อนักศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป (ถ้ามีนักศึกษาแล้ว) ยังไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์
 • 2.5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประเมินโครงการที่พบว่ากรอกข้อมูล/ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือ ส่งเอกสารมาในระบบ ออนไลน์ไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
 • 2.6 หากท่านเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือรายละเอียดอื่นๆ ในภายหลังโดยไม่แจ้งให้ ทราบ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว อาจทำ ให้ข้อมูลสำหรับส่ง
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_171201816057.rar 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th