หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม SuRF
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ทุน ป.โท, ป.เอก
ดาวน์โหลด ทุน SurF, IRF, RISE
ติดต่อสอบถาม
 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เร่งด่วน
- อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
- อุตสาหกรรมหนัก
- อุตสาหกรรมเบา
- อุตสาหกรรมบริการและขนส่ง
 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ
ในลำดับรอง
- อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
- อุตสาหกรรมหนัก
- อุตสาหกรรมเบา
- อุตสาหกรรมบริการและขนส่ง
- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ
  การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีสัดส่วนคิดเป็น 99.8% ของ จำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และเป็น 78.2% ของการจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง "โครงการพัฒนานักวิจัย และ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ." เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐและ รองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไป
   
 
   
  1. การสนับสนุนทุนเพื่่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท
2. การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
3. การสนับสนุนการร่วมทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมหรือ แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
4. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
   
 
   
  โจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหรรมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน หรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ และต้องเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคนสร้างนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย
   
 
   
  1. ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท 300,000 บาท (18 เดือน)
2. ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก 1.72 ล้านบาท (3 ปี)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องร่วมทุน 20,000 บาท สำหรับทุนปริญญาโท และ 60,000 บาท สำหรับทุนปริญญาเอก หรือร่วมทุน 50% ของทุนระดับต่างๆ ถ้าต้องการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ สกว. และสามารถซื้อความเ็็ป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้
   
  
ทุนปริญาเอก ทุนปริญาโท

สมัครทุนวิจัยปริญาเอก

 
   
 
   
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th