หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
รับสมัครทุน ป.โท/เอก
ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม SuRF
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ทุน ป.โท, ป.เอก
ดาวน์โหลด ทุน SurF, IRF, RISE
ติดต่อสอบถาม
 
 
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

หลักการและเหตุผล
ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
 

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (นักวิจัยหลัก) และ/หรือนักวิจัยจากภาคเอกชน/ภาครัฐ โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย
โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร


รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วมสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย(1) เป็นต้น

หมายเหตุ
(1) หมวดค่าตอบแทนนักวิจัยสัดส่วนไม่เกิน 30% ของงบประมาณทั้งหมดรายละเอียดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
 
รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะได้รับความสำคัญในการพิจารณา
 
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
 • อุตสาหกรรมเซรามิกส์
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • อุตสาหกรรมพลังงาน
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
 • อุตสาหกรรมยา
 • อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง
 • อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • อุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการ flagship ของรัฐบาล
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มที่ 1


การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์วิจัยร่วมทุน 50% ของแต่ละทุนวิจัย โดยมีรายละเอียดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยดังนี้
รายละเอียด ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน 50% ของทุนวิจัย
1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา สกว. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
2. การต่อยอดงานวิจัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพณิชย์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ตกลงผลประโยชน์เป็นรายกรณีไป
4. การขอถือครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว
จ่ายค่าชดเชย 2 เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน เพื่อได้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ การร่วมสนับสนุนทุนต้องจ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) เท่านั้น
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
 
1. การคัดเลือกโครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1.1 โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ การต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคการผลิต หรือการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ
  1.2 ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย
  1.3 ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
  1.4 ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
  1.5 ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
  1.6 ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  1.7 ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  2.1 สถานประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย และมีสัญชาติไทย
  2.2 สถานประกอบการต้องร่วมทุนร้อยละ 50 ของทุนวิจัย (นับในรูปของตัวเงิน (in-cash) เท่านั้น)
  2.3 สถานประกอบการมีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสถานที่ในการทำวิจัยได้
  2.4 มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

3. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  3.1 พำนักอยู่ในประเทศไทย
  3.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  3.3 ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
  3.4 มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 
เงื่อนไขการปิดโครงการ
 
1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  1.1 สิทธิบัตร (Patent)
  1.2 บทพิสูจน์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ (Proof Of Concept)
  1.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
  1.4 การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)
  1.5 การพัฒนากระบวนการผลิต (Process development)
2. ส่งรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์
3. ส่งรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
วิธีการส่งขอเสนอโครงการ
 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.th/download.asp
2. นักวิจัยโปรดดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยนักวิจัยหลักเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ์
4. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rri2.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงโครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 5 ชุด
 
รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
 • ข้อเสนอโครงการ (J1)
 • ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (J2)
 • รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ (J3)
 • ขอมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ (J4)
 • หนังสือแสดงความร่วมมือและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 
สมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอตุสาหกรรม คลิ้กที่นี่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0452
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th